Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
Pályázati hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA- Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukciónak
2017. július 24.
 

TFC-1.1.1-2017-A (Balaton), B(Sopron-Fertő), C (Tokaj) régióra

 

Felhívás célja:

Pályázhatnak 1* - 5*szállodák 50 szoba kapacitás alatt és- panziók- adott régióban.

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek, vagy a turisztikai

vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és

szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése,

kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek

által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

 

A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja, az adófizetési morál

javítása, a szektorban dolgozók számának és a bérszínvonal növelése.

Az eljárás során első lépésben a támogatási igények regisztrációja történik meg a

https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül, a támogatási igénylési adatlap (projekt adatlap) és az F.3.1. pontban jelzett anyagok benyújtásával.

 

Szakmai kiválasztási kritériumok

A pályázati felhívás megjelenését követően a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. felméri az érintett szálláshelyeket és fejlesztési igényeket. Azon pályázók jogosultak támogatási igényt benyújtani, amelyek esetében ez a felmérés megtörtént

 

Beszerzésekre vonatkozó szabályok

A támogatást igénylőnek a támogatási igény benyújtásakor, az adatlapon fel kell tüntetnie

a kereskedelmi szálláshely minőségi fejlesztéséhez kapcsolódóan tervezett beszerzéseit.

A beszerzések megtervezése során figyelembe kell venni a közbeszerzésekre vonatkozó

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait, amelynek 5. § (3) pontja

értelmében a vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beszerzés

vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a törvény 5. §

(1) pont hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését,

árubeszerzését vagy építési beruházását az 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy

több szervezet vagy személy legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül

támogatja.

 

A projektfejlesztés időtartama várhatóan nem haladja meg a 30 napot.

 

Támogatást igénylők köre:

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

egyéni vállalkozások

költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

önkormányzatok és intézményeik

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

szövetkezetek

- egyházi jogi személyek

 

A szálláshely fejlesztésére pályázhat az ingatlan tulajdonosa vagy szálláshely üzemeltetője. A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

 

Rendelkezésre álló forrás:

A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi maximális támogatási mértékeket Turisztikai

térségtől függően 50 % - 70 %. Felújítás esetén a a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat alkalmazzuk:

 

Szállodai szobák felújítási költségei

 

1*

 2*

 3*

4*

 5*

Felújítás
maximális
költsége /
meglévő szoba (HUF)

3 000 000

5 000 000

7 000 000

9 000 000

11 000 000

Panziók szobára eső felújítási
költsége (HUF)- Felújítás maximális
költsége / meglévő szoba

5 000 000

 

 

Meglévő szálláshelyek fejlesztésére irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának

végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az

utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 30. nap.

 

Támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerült többletköltségeket saját erőből finanszírozza.

 

Önerő, Előleg mértéke:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból

és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott

hitelből) állhat. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át

kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

 

 Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a. Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.

 

A támogatás általános feltételei, igénybevételének szabályai

A jogosultsági ellenőrzés nem hiánypótolható kritériumokat is tartalmaz-felhívásban listázva-, amelyeknek ha a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül

 

A jogosultsági ellenőrzést követően a Kezelő szerv konzultációs lehetőséget biztosít a

jogosultági értékelésen átesett projektjavaslatok benyújtóinak a turizmus szakmai

elvárásoknak való megfelelés és a projekt részletes kidolgozása érdekében

 

Pontozásos értékelési szempontok szerepelnek a felhívásban, így nem támogathatók azok a támogatási igények, amelyeknél a szempontrendszer alapján a támogatási igényre adott szakmai összpontszám nem éri el a minimális 60 szakmai pontot. A 60 szakmai pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy szállodák esetében a HOTELSTARS UNION egységes minősítési rendszerben minősítteti magát, és MSZÉSZ-tagságát megszerzi a támogatási igény benyújtásáig, a minősítést és a tagságot a

fenntartási idő végéig megtartja, illetve, hogy szállodák esetében legalább évi 240 napig, panziók esetében évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.

 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült,

kedvezményezett a fenntartási időszakra a HOTELSTARS minősítését végig fenntartotta,

és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró

projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt a Kezelő Szerv jóváhagyta, valamint a

záró jegyzőkönyv elkészült. A támogatást igénylőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a támogatási szerződésében szereplő projekt fizikai zárás dátumtól

számított legalább három évig fenn kell tartania.

 

Támogatási igények benyújtására 2017.09.04. és 2017. 10.04. közötti

időszakban van lehetőség az egyes turisztikai térségekre vonatkozó eltérő

ütemezés figyelembe vételével. A kezelő szerv közleményben jelenteti meg az egyéb térségekben

elhelyezkedő szálláshelyek fejlesztésére vonatkozó támogatási igények

benyújtási határidejét.

 

Támogatási igény benyújtásához elektronikusan csatolandó mellékletek:

1. Aláírt, szkennelt általános nyilatkozat

2. Egyszerűsített üzleti terv és pénzügyi elemzés

3. Szálláshely üzemeltetésére vonatkozó érvényes működési engedély

4. A támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy a fenntartási időszakban vállalja

panzió esetében az évi 180 napos, szállodák esetében az évi 240 napos

nyitvatartást

5. Átláthatósági nyilatkozat, amennyiben a támogatást igénylő nem minősül az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c)

pontja és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.

pontja szerinti átlátható szervezetnek

6. A projekt által érintett teljes terület tulajdonjogát igazoló, 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata

 

Szakmai értékelési szakasz során benyújtandó, Kezelő szerv által bekérhető mellékletek

1. Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén nyilatkozat

2. Létesítő okirat vagy alapító okirat vagy cégkivonat

3. A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi

intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített

aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata (aláírási

címpéldány vagy banki aláíró karton)

4. Üzleti és marketing terv, pénzügyi elemzés

5. Helyszínrajz/alaprajz

6. Műszaki leírás

7. Tervezői költségbecslés

8. Eszközlista/készletlista

9. Engedélyköteles tevékenység esetén: az engedélyes terv és a jogerős engedély,

folyamatban lévő engedélyeztetés esetében az engedélyezés megindítását igazoló

irat és az engedélyezésre benyújtott terv.

Fentiek közül a fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódóan releváns dokumentumok nyújtandók be.

« vissza
Pályázatfigyelő