Pályázatok
Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
Megjelent a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című pályázat felhívása
Pályázat kódszáma: GINOP-1.3.4-15
Beadási ideje: 2016. január 4. - 2018. január 4.
Pályázat célja:
A fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával.
 
Rendelkezésre álló forrás:
2 milliárd Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Non-profit szervezetek
  • 529 Egyéb egyesületek
  • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Támogatható tevékenységek bemutatása:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak helyi TDM szervezetek, kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek és térségek TDM szervezetek esetében:
 
Önállóan támogatható tevékenységek:
 • Helyi TDM szervezet fejlesztése
  • Termékfejlesztés
  • Szemléletformálás, oktatás és képzés
  • Marketing tevékenység
  • Monitoring
 • Térségi TDM szervezet fejlesztése
  • Termékfejlesztés
  • Marketing tevékenység
  • Szemléletformálás, oktatás és képzés
  • Monitoring
Önállóan nem támogatható, kötelező kapcsolódó tevékenység
 • Nyilvánosság biztosítása
Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
 • Információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók az attraciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések.
 • A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása.
 •  A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra, vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése.
 • Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása
 • Az egyes településeken található turisztikai attrakciók közvetlen környezetének akadálymentesítése.
Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
A támogatási kérelmek benyújtása
2016. január 4-től 2018. január 4-ig folyamatosan lehetséges
 
Támogatás mértéke:
 • Helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a
 • Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 85%-a
 
Támogatás összege:
 • Helyi TDM szervezetek esetén minimum 10 maximum 20 millió Ft
 • Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 65 millió Ft
 • A támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft.
Előleg igénylés:
Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a
Ifjúsági programok támogatása
Pályázat kódszáma: EFOP-1.2.2-15
Beadási ideje: 2016. március 7. - 2018. március 7.
Felhívás célja:
A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységükbe.

Rendelkezésre álló forrás:
1 milliárd Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Szervezetek
 • Egyéb Szövetkezetek
 • Egyéb Egyesületek
 • Egyéb Alapítvány
 • Vallási tevékenységet végző szervezet
 • Bevet egyház
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • Elsődleges vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • Egyházi szervezet
Támogatható tevékenységek:
 • Célcsoport toborzása
 • Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése
 • Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése
 • Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése
 • Rendszeres ismétlődő programok szervezése
 • Célcsoport számára tréningek, képzések
 • Tanácsadás, kompetenciafejlesztés
 • Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása
 • Eseményhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek
 • Eseményhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése
 • Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése
Közvetlen célcsoport:
15-29 éves fiatalok

Közvetett célcsoport:
Programba bevont fiatalok családjai
 
A támogatási kérelmek benyújtására
2016. március 7-től 2018. március 7-ig van lehetőség
 
Támogatás összege:
Minimum 18 millió Ft
Maximum 25 millió Ft

Támogatás mértéke:
100%
 
Előleg:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet.
Tanoda programok támogatása
Pályázat kódszáma: VEKOP-7.3.2-16
Beadási ideje: 2016. április 18. - 2018. április 3.
Pályázat célja:
A köznevelési rendszerből kikerülő tanulók megfelelő kompetenciákkal és versenyképes ismeretekkel, végzettséggel rendelkezzenek, továbbá csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mértéke, a továbbtanulási eredmények javuljanak, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintje emelkedjen, azon belül kiemelten nőjön az érettségit adó képzésbe bekerülők és érettségi vizsgát szerzők, a felsőoktatásban továbbtanulók száma.

Rendelkezésre álló forrás:
350 millió Ft
 
Támogatást igénylők köre:
 • Egyéb egyesület
 • Egyházi jogi személy
 • Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • Nonprofit gazdasági társaság
Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
 • Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés
 • Szakmai koncepció a program megvalósítás megvalósításáról
 • A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása
 • Tanulástámogatás
 • Életpálya-építés
 • A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül
 • Hálózatos, kapacitásfejlesztés
Választható, önállóan támogatható tevékenységek:
 • Tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása
 • Eszközök beszerzése
Benyújtási határidők:
 • Első szakasz: 2016. április 18.-tól - 2016. június 30-ig
 • Második szakasz: 2016. július 1-től - 2016. október 31-ig
 • Harmadik szakasz: 2016. november 1-től - 2018. április 3-ig
Támogatás összeg:
Minimum 25 millió Ft
Maximum 30 millió Ft
 
Támogatás mértéke:
100%
Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
Pályázat kódszáma: EFOP-1.3.5-16
Beadási ideje: 2016. szeptember 12. - 2018. szeptember 12.

Felhívás célja:
A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein.

Rendelkezésre álló forrás:
14 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:

 • Egyéb egyesület GFO kód: 529
 • Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
 • Egyéb alapítvány GFO kód: 569
 • Egyéb szövetség GFO kód: 517
 • Vállalási tevékenységet végző szervezet GFO kód: 525
 • Bevett Egyház GFO kód: 551
 • Elsődleges közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO kód: 552
 • Elsődleges vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO kód: 555
 • Egyházi szervezet technikai kód GFO kód: 559
 • Közalapítvány GFO kód: 561
 • Közalapítvány Önálló intézmény GFO kód: 562
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO kód: 563
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599

Támogatható tevékenységek:

 • "A" tevékenységcsoport (Kötelező)
  • célcsoport toborzása, bevonása
  • önképzés
  • projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítás
  • önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése
  • kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel
 • "B" tevékenységcsoport
  • közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építése a közösségi tervezés módszerével
  • alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló tervek felkarolása, koordinálása
  • kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás
  • létrejött közösségek gondozása, mentorállása
 • "C" tevékenységcsoport
  • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése
  • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
  • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása
  • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

Választható tevékenységek:

 • "A" tevékenységcsoport
  • helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése
  • képzések, tréningek lebonyolítása
  • projekt megvalósításhoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzése
 • "B" tevékenységcsoport
  • különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása
 • "C" tevékenységcsoport
  • helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében
  • projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök bérlése

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig van lehetőség.

Értékelési határnapok:

 • 2016. szeptember 20.
 • 2016. november 20.
 • 2017. szeptember 20.
 • 2018. február 1.
 • 2018. szeptember 12.
Támogatás összege:
Minimum 18 millió Ft
Maximum 25 millió Ft

Támogatás mértéke:
100%

Pályázatfigyelő