Pályázatok
Kapcsolat
Pályázat EUrópa Kft.
Cím: 1119 Budapest,
Vahot u. 6. I. em. 141.
Tel: +36-20-519-9853
Email: info@palyazateu.hu
Megjelent a "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázat felhívása
Pályázat kódszáma: GINOP-7.1.3-2015
Beadási ideje: 2016. január 5. - 2018. január 5.
Rendelkezésre álló forrás:
6,9 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:
 • GFO321 - Helyi önkormányzatok (Ahol az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek vannak)
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
 • GFO311, GFO312 - Központi költségvetési szerv
 • GFO572 - Non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a költségvetési szerv
 • Non-profit szervezetek közül: kizárólag GFO 521, 528, 529, 551, 552, 555, 559, 572, 573
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható főtevékenységek
 • A természetes gyógy tényezőt kiegészítő, a turisztikai szezont meghosszabbító, egész évben működő turisztikai termékek, szolgáltatások fejlesztése
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
 
 • A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések,
  • Vonzó városkép kialakítása
  • Az attrakció megközelítése és a parkolás kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, településfejlesztési jellegű beruházások
  • A fő tevékenységekhez kapcsolódó, egyéb infrastrukturális fejlesztések
  • Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületen megvalósuló fejlesztések, különös tekintettel az alábbiakra:
 • Marketing tevékenység
  • A tevékenységre legfeljebb a projekt teljes költségvetésének 8%-a, de legfeljebb 60 millió forint fordítható.
 • Nyilvánosság biztosítása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása
2016. január 5-tól 2018. január 5-ig folyamatosan lehetséges

A támogatás összege:
Minimum 300 millió Ft, maximum 1000 millió Ft

Támogatás mértéke:
 • csekély összegű támogatás: összes elszámolható költség maximum 100%-a.
 • regionális beruházási támogatás alá tartoznak
  • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
  • Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a;
  • Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a
 • kulturális célú támogatás
  • Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője
Előleg:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft.

Egyedi szennyvízkezelés
Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1.2-16
Beadási ideje: 2016. április 15. - 2018. április 16.

Felhívás célja:
A szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidék települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

Rendelkezésre álló forrás:
12 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:
Helyi önkormányzatok
Önkormányzat társulásai

Támogatható tevékenységek:

 • Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése
 • Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakos egyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása
 • Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása
 • Vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezés csökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvízének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással
 • Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással, vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval
 • Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával

Kizárólag 2000 lakosegyenérték alatti településekről/településrészekről nyújthatnak be.

Fenntartási kötelezettség:
Befejezéstől számított 5 évig

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges

Támogatás összege:
Maximum 155 millió Ft

Támogatás mértéke:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő települések

Nem besorolt

Kedvezményezett

Fejlesztendő

Komplex programmal fejlesztendő

Maximális támogatási intenzitás

75%

85%

90%

95%

 

Előleg:

Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Pályázat kódszáma: VP6-7.4.1.1-16
Beadási ideje: 2016. március 28. - 2018. március 27.

Felhívás célja:
Vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész élten át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.

Rendelkezésre álló forrás:
26,9 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:

1. célterület:
 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

2. célterület:

 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel,  vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy
3. célterület
 • vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy
 • vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

Támogatható tevékenységek:

1. célterület esetében:

 • Fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás
  • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
  • napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre
  • hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
  • geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre
  • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
  • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.
2. célterület esetében:
 • településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása
3. célterület esetében:
 • Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:
  • fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése
  • fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió Ft bekerülési értékig

Fenntartási kötelezettség:
Befejezéstől számított 5 évig

Önerő:

Támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségnek az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28.-tól 2018. március 27-ig van lehetőség

 

Támogatás mértéke és összege:

 

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

Nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

Komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

50 millió Ft

75%

85%

90%

95%

3. célterület

30 millió Ft

75%

85%

90%

95%

 

Előleg:

Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
Pályázat kódszáma: VP5-8.6.2-16
Beadási ideje: 2016. április 15. - 2020. február 29.
Felhívás célja:
Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.
 
Rendelkezésre álló forrás:
2.705.471.791 Ft
 
Támogatást igénylők köre:
Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

Támogatható tevékenységek:
 • Támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
  • kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás
  • tisztítás fahasználat
  • magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:
 • 2016.04.15-től - 2016.05.16-ig
 • 2017.02.01-től - 2017.02.28-ig
 • 2018.02.01-től - 2018.02.28-ig
 • 2019.02.01-től - 2019.02.28-ig
 • 2020.02.01-től - 2020.02.29-ig
Támogatás mértéke, összege:
 

Támogatható tevékenység

Támogatás összege (eurónak megfelelő forintösszeg/ha) (KMR régió)

Támogatási összeg (eurónak megfelelő forintösszeg/ha) (nem KMR régió)

Kézi befejezett ápolás

119

149

Gépi befejezett ápolás

74

92

Tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben

119

149

Tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben

61

76

Magas törzsnyesés

90

113

 
A táblázatban feltüntetett összegek a Közép-Magyarországi Régióban a jogosult költségek 40%-os, a többi régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását tartalmazzák.
 
 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Beadási ideje: 2017. január 6. - 2019. január 7.

Felhívás célja:
A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

Rendelkezésre álló forrás:
1. célterület: 14,7 milliárd Ft
2. célterület: 3,7 milliárd Ft

Támogatást igénylők köre:
Mindkét célterület esetén:

 • Vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás

Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület esetén:
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
   • stabilizálása
   • alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak
   • alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése
 • 2. célterület esetén
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyon kezelésben lévő utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
   • vontatott és függesztett munkagépek
   • erőgépek
   • erőgépek és vontatott függesztett munkagépek
   • ágaprító gépek beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • 1. célterület esetén:
  • szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület előkészítési munkák
  • szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhely létesítése
  • balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója
  • amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítás
  • árokrendszer, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése
  • zöldterület építés, átalakítási munkák
 • 2. célterület esetén:
  • kiegészítő elektrotechnikai mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkaképek működtetéséhez nélkülözhetetlenek

Támogatás mértéke és összege:

 

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

Nem besorolt

Kedvezményezett

Fejlesztendő

Komplex programmal fejlesztendő

1. célterület

100 millió Ft

75%

85%

90%

95%

2. célterület

10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió Ft

75%

85%

90%

95%

Előleg igénylés:
Támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a

 
Pályázatfigyelő